Selecteer een pagina

Privacy

De Koopman

Doel verwerking persoonsgegevens

Café De Koopman verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Aan melden als lid van de biljart vereniging

 • Naam, adres, telefoon aan Tilburgse Biljart Bond
 • Foto`s en of naam op de website van Café De Koopman
 • Publiceren van bijvoorbeeld finale foto’s en/of filmpjes op INTERNET

Welke persoons gegevens worden verwerkt?

Cafè De Koopman verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Cafè De Koopman omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 Grondslag verwerking persoonsgegevens

Cafè De Koopman verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Cafè De Koopman deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Cafè De Koopman bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Cafè De Koopman aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Ton Ebbing

info@cafedekoopman.nl

Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Cafè De Koopman bereiken via : L Laros 06-53647495

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. Recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. Recht van verzet
 5. Recht op data portabiliteit
 6. Recht op vergetelheid
 7. Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 Statistieken en cookies

Cafè De Koopman houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Cafè De Koopman verkocht aan derden.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar :

info@cafedekoopman.nl